3 0 2 14 42 35
ماه هفته روز ساعت دقیقه ثانیه
------